Obchodné podmienky

 

1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti PANGEA s. r. o. so sídlom Kechnec 7, 044 58, Slovenská republika, IČO: 36569429, DIČ: 2021713298,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. : 13820/V, poštová adresa: Kechnec 7, 044 58 je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.asuveniry.sk.

 

2.     Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.asuveniry.sk a uzatvorila tak výlučne s Predávajúcim (teda nie s Treťou stranou) zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej elektronickej komunikácie („ďalej len Kupujúci“).

3.     Identifikácia orgánu dozoru podľa § 4 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode :

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 055/6220 781
  fax č.: 055/ 6224 547

 

4.      Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portále (najmä dostupnosť a zásoby, cena, veľkosť) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portále vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú adekvátne vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom  a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť. 

 

5.     Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak sa Kupujúci rozhodne tovar vrátiť, kontaktuje predávajúceho a na požiadanie s je dohodnuté vrátenie tovaru a ďalší postup. Zakúpený tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení musí byť tovar zaslaný nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru (v pôvodnom stave, ako je uvedené vyššie – s príslušenstvom, návodmi a pod.) rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

 

6.     Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portále www.asuveniry.sk predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote.

 

7.     Cena je vždy potvrdená priamo v objednávke. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

8.     Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

9.     Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

10.  Za objednaný tovar zaplatí Kupujúci jednou z nasledovných foriem:

dobierka: za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi doručovacej spoločnosti.

platba vopred: platbu vopred uskutoční Kupujúci prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od Predávajúceho e-mailom po akceptácii objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo účtu, celkovú sumu k úhrade, dátum splatnosti.

11.  Kupujúci obdrží formou emailu avízo o odoslaní zásielky dohodnutou formou (pošta, alebo iná doručovateľská služba), pričom mu je táto zásielka spravidla doručená do dvoch pracovných dní v čase od 8-17 hodiny po obdržaní avíza (podľa doručovacích pravidiel zvoleného doručovateľa). Pokiaľ Kupujúcemu nebude doručený objednaný tovar do siedmych pracovných dní odo dňa, v ktorom obdrží e-mail  (avízo) o odoslaní zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude Kupujúceho informovať o dátume odoslania objednávky.

12.   Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

13.  Predávajúci ručí Kupujúcemu za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcemu,

dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,

dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

priloženie daňového dokladu (faktúry), ak si Kupujúci neprial inak.

14.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov oficiálne vydanú vydavateľom.

15.   Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

16.  Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

17.  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

18.  Kupujúci, ktorý sa zaregistroval, si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.asuveniry.sk v časti "Nastavenia účtu".

19.  Prevádzkovateľ internetovej stránky www.asuveniry.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim. Kupujúci zároveň akceptuje, že v prípade, že je prevádzkovateľ internetového obchodu www.asuveniry.sk pre určité produkty v úlohe Sprostredkovateľa, je oprávnený poskytnúť osobné údaje Kupujúceho Tretej strane za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

20.  Osobné údaje Kupujúceho nebudú zverejnené, sprístupnené a poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či uvedené Tretie strany, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli úspešnému vybaveniu Vašej objednávky, aktualizácií produktov atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databáza osobných údajov je chránená pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Internetový obchod www.asuveniry.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

21.   Objednávateľ - Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

22.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.asuveniry.sk. Tieto nákupné podmienky sú platné od 1. 5. 2014 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.